Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Skargi i wnioski wpływające do Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku rozpatruje i załatwia Dyrektor CUI.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Dyrektor lub Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, dotyczących zakresu działania Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku we wtorki od godz. 14:00 do godz. 16:30. Obsługa organizacyjna przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzona jest na bieżąco przez Zespół ds. Organizacyjno - Administracyjnych. Pracownicy CUI są do Państwa dyspozycji.

Telefon: 85 869 6283

Adres:
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
ul. Warszawska 13 lok. 7 U
15-062 Białystok

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania. Anonimowa korespondencja nie jest rozpatrywana.

Sposoby składania skarg, wniosków

 • listownie, za pośrednictwem poczty;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym e-mailem.

Regulacje obsługi przyjęć interesantów oraz sposób rozpatrywania skarg i wniosków w CUI.

Obsługę przyjęć interesantów oraz organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku reguluje Zarządzenie Nr 5/23 Dyrektora Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku z dnia 11 lipca 2023 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniach skargowo – wnioskowych w CUI w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 2021, 74, str. 35), w skrócie - „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 13 lok. 7 U, kod pocztowy 15-062 Białystok, tel. +48 85 869 6283, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku: ul. Warszawska 13 lok. 7 U, 15-062 Białystok lub mailowo kierując korespondencję na adres e- mail: iod@cui.bialystok.pl , telefonicznie: 858696283.
 3. Dane osobowe skarżącego, wnioskodawcy przetwarzane są w celu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e RODO oraz na podstawie Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, a następnie przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych CUI.
 6. Podanie przez skarżącego, wnioskodawcę danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy, adresu) jest obowiązkowe, konieczne do rozpatrzenia skargi, wniosku. Przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i ma na celu usprawnienie komunikacji.
 7. Skarżącemu, wnioskodawcy przysługuje prawo do dostępu do własnych danych, prawo do ich sprostowania.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych skarżącemu, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dokumenty do pobrania

Powrót na początek strony