Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Ochrona danych osobowych

Ze względu na charakter realizowanych zadań, Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku występuje w roli administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego.

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku jest administratorem danych osobowych m.in.:

 • wnioskodawców,
 • klientów CUI,
 • zleceniobiorców,
 • kandydatów do pracy,
 • pracowników CUI oraz osób realizujących zadania na rzecz CUI na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • kontrahentów,
 • oraz innych osób, których dane osobowe zostały pozyskane w sposób bezpośredni lub pośredni w ściśle określonym celu oraz określonej podstawie prawnej wynikającej z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 2021, 74, str. 35) – w skrócie zwanego RODO.

 

 Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku jest również podmiotem przetwarzającym w stosunku do osób, których dane zostały jednostce powierzone do przetwarzania przez innych administratorów na podstawie stosownych umów w celu zapewnienia Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku i innym jednostkom organizacyjnym Miasta Białystok wspólnej obsługi w  zakresie dotyczącym wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz budowy i administrowania sieci teleinformatycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Administratorami powierzającymi dane osobowe są: Prezydenta Miasta Białegostoku oraz jednostki organizacyjne Miasta Białystok wyszczególnione w uchwale nr L/769/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu ze zm.

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 13 lok. 7U, 15-062 Białystok działając jako administrator danych realizuje prawa osób, których dane przetwarza informując, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych. (Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym w CUI jest Pan Mateusz Nowicki i z którym możesz skontaktować się telefonicznie pod numerem 858 696 283 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: iod@cui.bialystok.pl w kwestiach związanych z przetwarzaniem  danych. Inspektor ochrony danych w CUI pełni funkcję punktu kontaktowego dla PUODO i osób których dane przetwarza CUI oraz we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem  danych osobowych, w tym także w sprawach związanych z wykonywaniem  praw przysługujących osobom na mocy RODO.

 3. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez CUI.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez CUI narusza przepisy RODO, Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów RODO w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z realizowaniem zadań przez CUI oraz na podstawie wskazanych przepisów prawa krajowego,
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO w związku z realizowaniem zadań przez CUI oraz na podstawie  wskazanych przepisów prawa krajowego,
 • wykonywania umowy, której Jesteś stroną, a
 • w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO, zostanie przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy, realizowaniem usługi.

Powrót na początek strony