Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Ochrona danych osobowych

Ze względu na charakter prowadzonej działalności Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku występuje w roli administratora danych osobowych oraz jako podmiot przetwarzający.

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku jest administratorem danych osobowych w stosunku do osób, od których bezpośrednio zbiera dane osobowe do własnych celów. Są to między innymi takie osoby jak:

 • wnioskodawcy,
 • interesanci,
 • zleceniobiorcy,
 • kandydaci do pracy,
 • kontrahenci,
 • oraz inne osoby, których dane osobowe zostały pozyskane w sposób bezpośredni lub pośredni w jednym lub kilku celach takich jak na przykład:
  • uzyskanie informacji publicznej,
  • przedstawienie oferty na wykonanie usług,
  • kandydowaniu na stanowisko pracy,
  • uczestniczeniu w postępowaniach,
  • uczestniczeniu w szkoleniach.

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku jest podmiotem przetwarzającym w stosunku do osób, których dane zostały mu powierzone do przetwarzania przez innych administratorów na podstawie stosownych umów w celu zapewnienia Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku i innym jednostkom organizacyjnym Miasta Białystok wspólnej obsługi w zakresie dotyczącym wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz budowy i administrowania sieci teleinformatycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Administratorami powierzającymi dane osobowe są: Urząd Miejski w Białymstoku oraz jednostki organizacyjne Miasta Białystok wyszczególnione w Uchwale nr L/769/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu.

W związku z powyższym Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 13 lok. 7U, 15-062 Białystok działając jako administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się telefonicznie pod numerem 858 696 201 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: iod@cui.bialystok.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), to znaczy że dane będą przetwarzane na podstawie wskazanych przepisów prawa, lub w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, a w szczególnych przypadkach - na podstawie twojej zgody.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony