Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej CUI jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Centrum powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Centrum w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. CUI może udzielić odpowiedzi w formie pisma z wyjaśnieniem, że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,
 • CUI nie dysponuje żądaną informacją,
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Jak złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do CUI w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • złożyć osobiście w sekretariacie CUI,
 • przesłać pocztą na adres:
  Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku,
  ul. Warszawska 13 lokal 7U,
  15-062 Białystok
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cui.bialystok.pl.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek CUI ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas CUI może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku CUI, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora CUI, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

W przypadku bezczynności CUI, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Powrót na początek strony