Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej CUI jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Centrum powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Centrum powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Centrum w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. CUI może udzielić odpowiedzi w formie pisma z wyjaśnieniem, że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,
 • CUI nie dysponuje żądaną informacją,
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do CUI w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • złożyć osobiście w sekretariacie CUI,
 • przesłać pocztą na adres:
  Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku,
  ul. Warszawska 13 lokal 7U,
  15-062 Białystok
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cui.bialystok.pl

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek CUI ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas CUI może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku CUI, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora CUI, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

W przypadku bezczynności CUI, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony