Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nabór Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w CUI

  1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Warszawska 13 lok. 7U, 15-062 Białystok, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku .
  2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Usług Informatycznych Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

- Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Warszawska 13 lok. 7U,

- 15-062 Białystok, e-mail: iod@cui.bialystok.pl

  1. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1]będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  3. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana maksymalnie przez 3 lata ze względu na ewentualne roszczenia[6].
  4. Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

[1] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 5535)

[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp wzw. z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 2021, 74, str. 35) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

[6] Art. 6 ust. 1 lit e RODO

Dokumenty do pobrania

Lista naborów.

Dostępne: 68 wyników ze wszystkich kategorii.

Dwa stanowiska starszego informatyka w Dziale ds. Edukacji

Status: Otwarty

Numer: 20/24

Termin składania dokumentów: 2024-06-07

Data publikacji: 2024-05-17

Cztery stanowiska starszego informatyka w Dziale Rozwoju Systemów i Usług Serwerowych

Status: Otwarty

Numer: 19/24

Termin składania dokumentów: 2024-06-07

Data publikacji: 2024-05-17

Dwa stanowiska informatyka w Dziale Rozwoju Systemów i Usług Serwerowych

Status: Otwarty

Numer: 18/24

Termin składania dokumentów: 2024-06-07

Data publikacji: 2024-05-17

Starszy informatyk w Dziale Administracji Systemami Dziedzinowymi

Status: Otwarty

Numer: 17/24

Termin składania dokumentów: 2024-05-31

Data publikacji: 2024-05-17

starszy informatyk w Dziale Administracji Usługami Publicznymi

Status: Otwarty

Numer: 16/24

Termin składania dokumentów: 2024-06-07

Data publikacji: 2024-05-16

Informatyk w Dziale Administracji Usługami Publicznymi

Status: Nierozstrzygnięty

Numer: 15/24

Termin składania dokumentów: 2024-04-15

Data publikacji: 2024-03-25

Dwa stanowiska informatyka w Dziale ds. Edukacji

Status: Nierozstrzygnięty

Numer: 14/24

Termin składania dokumentów: 2024-04-12

Data publikacji: 2024-03-22

Dwa stanowiska informatyka w Dziale Rozwoju Systemów i Usług Serwerowych

Status: Rozstrzygnięty

Numer: 13/24

Termin składania dokumentów: 2024-04-12

Data publikacji: 2024-03-22

Starszy informatyk w Dziale Administracji Usługami Publicznymi

Status: Nierozstrzygnięty

Numer: 12/24

Termin składania dokumentów: 2024-04-12

Data publikacji: 2024-03-22

Informatyk w Dziale E-administracji

Status: Rozstrzygnięty

Numer: 11/24

Termin składania dokumentów: 2024-04-08

Data publikacji: 2024-03-22

Powrót na początek strony