Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nabór Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 2021, 74, str. 35)  – (w skrócie „RODO”), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych
  w Białymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U, 15-062, Białystok, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku: ul. Warszawska 13 lok. 7 U, 15-062 Białystok lub mailowo na adres e- mail: iod@cui.bialystok.pl , telefonicznie: 85 869 6283.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) rozporządzenia 2016/679 (w zakresie m.in. danych do kontaktu) oraz danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust 1 rozporządzenia 2016/679.
 4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakładowego, a następnie zostanie poddana ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Dokumenty do pobrania

Wyszukaj nabór korzystając z poniższych filtrów:

Data utworzenia:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania dokumentów:
(format daty YYYY-MM-DD)

Lista naborów.

Dostępne: 47 wyników ze wszystkich kategorii.

Informatyk w Dziale ds. Edukacji

Data publikacji: 2023-11-30

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2023-12-11

Informatyk w Dziale Administracji Systemami Dziedzinowymi

Data publikacji: 2023-11-13

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2023-11-23

Starszy informatyk w Dziale Administracji Systemami Dziedzinowymi

Data publikacji: 2023-10-05

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2023-10-27

Starszy informatyk w Dziale Administracji Systemami Dziedzinowymi

Data publikacji: 2023-09-04

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2023-09-15

Starszy inspektor w Zespole ds. Finansowo – Księgowych

Data publikacji: 2023-07-14

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2023-07-24

Inspektor w Zespole ds. Organizacyjno - administracyjnych

Data publikacji: 2023-07-07

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2023-07-16

Informatyk w Dziale Sieci, Transmisji Danych i Centrów Przetwarzania Danych

Data publikacji: 2023-05-08

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2023-05-25

starszy informatyk w Dziale Sieci, Transmisji Danych i Centrów Przetwarzania Danych

Data publikacji: 2023-04-05

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2023-04-17

Informatyk w Dziale ds. Edukacji

Data publikacji: 2023-03-24

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2023-04-11

starszy informatyk w Dziale Sieci, Transmisji Danych i Centrów Przetwarzania Danych

Data publikacji: 2023-03-20

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2023-03-31

Powrót na początek strony