Nabór Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych
  w Białymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U, 15-062 Białystok
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
  tel. 85-869-65-44,
  e-mail: iod@cui.bialystok.pl.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru (lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Dokumenty do pobrania

Dostępne: 8 wyników ze wszystkich kategorii.

Podinspektor w Dziale E-usług

Data utworzenia: 2019-05-17

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-04-23

dwa stanowiska: starszego informatyka w Dziale Sieci, Transmisji Danych i Centrów Przetwarzania Danych

Data utworzenia: 2019-04-19

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-04-05

Podinspektor w Dziale ds. ekonomicznych, zamówień publicznych i kancelaryjnych

Data utworzenia: 2019-03-21

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-03-04

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Data utworzenia: 2019-03-13

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-03-04

Główny Specjalista w Dziale Administracji Platformą Serwerową

Data utworzenia: 2019-03-13

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-03-01

dwa stanowiska: starszego informatyka w Dziale Sieci, Transmisji Danych i Centrów Przetwarzania Danych

Data utworzenia: 2019-03-06

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-03-04

Podinspektor w Dziale ds. ekonomicznych, zamówień publicznych i kancelaryjnych Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-02-11

Status: Unieważniony

Termin składania dokumentów: 2019-02-18

Inspektor w Dziale ds. ekonomicznych, zamówień publicznych i kancelaryjnych Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-02-11

Status: Unieważniony

Termin składania dokumentów: 2019-02-18