Nabór Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 r., Nr 119, s.1, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, Nr 127, s. 2) – (w skrócie „RODO”), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Warszawska 13 lok.7U, 15-062, Białystok, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku: ul. Warszawska 13 lok. 7 U, 15-062 Białystok lub mailowo na adres e- mail: iod@cui.bialystok.pl , telefonicznie: 858696201.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu)  oraz danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO).
  4. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończeniu procesu rekrutacji. Dane osobowe osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru. Dokumentacja z przeprowadzonego postepowania rekrutacyjnego zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakładowego, a następnie zostanie poddana ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane będą przez okres 25 lat od daty zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
  7. Może Pani/Pan w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
  10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dokumenty do pobrania

Dostępne: 9 wyników ze wszystkich kategorii.

Podinspektor w Dziale E-usług

Data utworzenia: 2019-05-17

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-04-23

dwa stanowiska: starszego informatyka w Dziale Sieci, Transmisji Danych i Centrów Przetwarzania Danych

Data utworzenia: 2019-04-19

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-04-05

Podinspektor w Dziale ds. ekonomicznych, zamówień publicznych i kancelaryjnych

Data utworzenia: 2019-03-21

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-03-04

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Data utworzenia: 2019-03-13

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-03-04

Główny Specjalista w Dziale Administracji Platformą Serwerową

Data utworzenia: 2019-03-13

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-03-01

Starszy Informatyk w Dziale Administracji Platformą Serwerową

Data utworzenia: 2020-02-21

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2020-02-18

dwa stanowiska: starszego informatyka w Dziale Sieci, Transmisji Danych i Centrów Przetwarzania Danych

Data utworzenia: 2019-03-06

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-03-04

Podinspektor w Dziale ds. ekonomicznych, zamówień publicznych i kancelaryjnych Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-02-11

Status: Unieważniony

Termin składania dokumentów: 2019-02-18

Inspektor w Dziale ds. ekonomicznych, zamówień publicznych i kancelaryjnych Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-02-11

Status: Unieważniony

Termin składania dokumentów: 2019-02-18