Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 61

Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, w okresie od 20 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, nie obsługuje interesantów bezpośrednio. W przypadkach osobistego stawiennictwa należy użyć domofonu znajdującego się przy drzwiach wejściowych do siedziby CUI w Białymstoku. Osobiście załatwiane będą wyłącznie bardzo pilne, wymagające osobistego kontaktu sprawy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem CUI w Białymstoku. W celu załatwienia sprawy proszę kontaktować się z CUI w Białymstoku:
  • telefonicznie: sekretariat - tel. 85 869 62 83, fax - 85 869 6118,
  • poprzez pozostawienie korespondencji w skrzynce na parterze budynku, znajdującej się przy schodach, przy wejściu do siedziby CUI w Białymstoku,
  • drogą pocztową, kierując korespondencję na adres: Centrum usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Warszawska 13 lok. 7U, 15-062 Białystok.

W sprawach dotyczących projektu Cyfrowy Białystok prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny: 85 869 6963

Pisma w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail: sekretariat@cui.bialystok.pl lub przez platformę ePUAP - adres skrzynki podawczej e PUAP: /CUIwB/skrytka Pisma wychodzące będą wysyłane do adresatów pocztą lub adresaci będą powiadamiani telefoniczne bądź mailowo o możliwości odbioru.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) - § 22. 1. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają̨ pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842 ze. zm.).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony