Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 61

Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji

Komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się kolejnych wariantów wirusa SARS-CoV-2, Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ogranicza obsługę bezpośrednią interesantów (Zarządzenie Nr 4/21).

Osobiście załatwiane będą wyłącznie sprawy bardzo pilne, wymagające osobistego kontaktu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem CUI w Białymstoku.

Do pomieszczeń przeznaczonych w CUI do obsługi interesantów, wpuszczane są osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną. Na prośbę pracownika CUI, osoby przybywające do siedziby CUI, zobowiązane są poddać się pomiarowi temperatury.

W celu załatwienia spraw urzędowych proszę kontaktować się z CUI w Białymstoku:

  • telefonicznie z CUI w Białymstoku: Sekretariat - tel. 85 869 62 83.
  • poprzez pozostawienie korespondencji w skrzynce - nazwa: Nr 7 Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku na parterze budynku, znajdującej się przy wejściu do siedziby CUI w Białymstoku przy ul. Warszawskiej.
  • za pośrednictwem operatora pocztowego kierując korespondencję na adres: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ul. Warszawska 13 lok. 7U, 15-062 Białystok.

Pisma w wersji elektronicznej należy składać na adres a-mail: sekretariat@cui.bialystok.pl lub przez platformę ePUAP - adres skrzynki podawczej ePUAP: /CUIwB/skrytka

Gotowe dokumenty (pisma) będą wysyłane do adresatów pocztą lub interesanci będą powiadamiani telefoniczne, mailowo o możliwości odbioru.

W okresie trwania pandemii nie odbywają się osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków o charakterze administracyjnym. Skargi i wnioski do CUI można składać wyłącznie na piśmie, dopuszczalna jest także droga elektroniczna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony