Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Turowski, adres poczty elektronicznej aturowski@cui.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6241. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Warszawska 13 lok. 7U 15-062 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: cui@cui.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 869 6283

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Warszawska 13

Siedziba Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku znajduje się na I piętrze. Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Warszawskiej oraz z tyłu budynku. Do wejścia od strony ul. Warszawskiej prowadzą schody, natomiast wejście z tyłu budynku z poziomu gruntu – dostosowane do osób niepełnosprawnych. Do siedziby z poziomu parteru prowadzą schody z poręczą - w budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na poziomie parteru. Przy wejściu od strony ul. Warszawskiej znajduje się domofon, za pomocą którego można zadzwonić do sekretariatu, w celu załatwienia sprawy. Sanitariaty na parterze budynku oraz na I piętrze są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność obiektu Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Świętojańska 22

Siedziba Centrum Usług Informatycznych mieści się na I piętrze. Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Świętojańskiej oraz z tyłu budynku. Do wejścia od strony ul. Świętojańskiej prowadzą schody z poręczą, natomiast wejście z tyłu budynku z poziomu gruntu z niewielkim progiem – niedostosowane do osób niepełnosprawnych. Do siedziby z poziomu parteru prowadzą schody z poręczą, w budynku nie ma windy. Przy obu wejściach znajduje się domofon, którym można zadzwonić, w celu załatwienia sprawy. Sanitariaty w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dostępność Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Słonimska 1

Siedziba Centrum Usług Informatycznych znajduje się w części „B” budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej na parterze. Najdogodniejszy dostęp do pokoi biurowych i  sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, odbywa się od części głównej („A”) budynku.

Poniżej opis całości obiektu:

Budynek złożony z trzech części: „A”, „B” i „C”.
Dostęp do części głównej („A”)-poprzez schody, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach przez pochylnię z drzwiami automatycznymi przy portierni obiektu. Dostęp do pokoi biurowych i sanitariatu dla osób niepełnosprawnych,  korytarzem parteru. Dostęp do korytarzy i pokoi biurowych na wyższych kondygnacjach –windami osobowymi.
Dostęp do części „B” (sala konferencyjna, sanitariat dla osób niepełnosprawnych)-podjazdem dla wózków i szerokimi drzwiami przy wjeździe na posesję i chodniku od strony ul. Ogrodowej.
Dostęp do części „C” (Sala Obsługi Interesanta) poprzez wejście główne do budynku A i platformą schodową na półpiętro (poziom parteru cz. ”C”).

Powrót na początek strony