Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zmianami), która weszła w życie 6 września 2015 r.

Czym jest petycja:

Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Zbiorcza informacja o petycjach:

  • W roku 2019 nie rozpatrywano petycji.
  • W roku 2020 nie rozpatrywano petycji.
  • W roku 2021 do CUI wpłynęła 1 petycja. Treść petycji nie spełniała wymogów formalnych wynikających z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia.
  • W roku 2022 nie rozpatrywano petycji.
  • W roku 2023 nie rozpatrywano petycji.

Dokumenty do pobrania

Powrót na początek strony